Proslavljena desetgodišnjica Ustanove ZRINUS u Petrinji

Dana 15. listopada prigodnom tribinom proslavljena je deseta godišnjica Ustanove za zdravstvenu njegu ZRINUS u Petrinji.

A eto kako je počelo……

Nakon povratka iz Njemačke 2003. godine magistar medicinskih znanosti Petar Ćosić osnovao je Ustanovu ZRINUS, koja po rješenju Ministarstva zdravstva pruža usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući bolesnika na području Sisačko-moslavačke županije.

Usluge pruža stručni tim medicinskih sestara i fizioterapeuta, po prijedlogu liječnika i uz odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a s kojim je ZRINUS ugovorno vezan. Također, usluge se mogu ostvariti i sklapanjem ugovora s osiguravajućim društvima u sustavu dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja, a postoji mogućnost da korisnici sami snose troškove usluga.
Danas je ZRINUS sa 19 zaposlenih, vodeća ustanova ovog tipa u županiji i prva zdravstvena ustanova na ovom području kojoj je dodijeljen certifikat kvalitete prema zahtjevima norme ISO 9001:2008. Ustanova ima i niz referenci i prednosti po čemu je postala prepoznatljiva:

  • manadžment s VSS zdravstvenog usmjerenja (studij sestrinstva, zdravstvenog menadžmenta i javnog zdravstva)
  • međunarodno stručno iskustvo (Njemačka, Slovenija, BiH)
  • certifikat ISO 9001:2008 od 2008. godine
  • program trajne edukacije od 2003. godine
  • supervizija i protokol procesa zdravstvene njege i fizioterapije od 2003. godine

Sjedište ZRINUSA se nalazi u Nemičićevoj 5 u Petrinji, a dislocirani timovi medicinskih sestara i fizioterapeuta se nalaze u Petrinji, Sisku, Glini, H. Kostajnici, Topuskom, Dvoru i Lekeniku.

(Visited 30 times, 1 visits today)