Pravna regulativa

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

PRAVILNIK O RADU

Sekcije za bol u palijativnoj medicini
Hrvatskog društva za hospicij i palijativnu skrb
Hrvatskog liječničkog zbora

 

Zagreb, siječanj 2009.

Na temelju članka 35. Statuta Hrvatskoga liječničkog zbora, a u vezi sa člankom 23. Pravilnika o radu Hrvatskog društva za hospicij i palijativnu skrb Skupština Sekcije za bol u palijativnoj medicini Hrvatskoga društva za hospicij i palijativnu skrb Hrvatskoga liječničkog zbora  na osnivačkoj sjednici održanoj 10. siječnja 2009. godine donijela je

PRAVILNIK O RADU

Sekcije za bol u palijativnoj medicini

Hrvatskog društva za hospicij i palijativnu skrb HLZ-a

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Sekcija za bol u palijativnoj medicini tijelo je Hrvatskog društva za hospicij i palijativnu skrb Hrvatskoga liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: Sekcija za bol) koje članovi osnivaju radi stručnog i znanstvenog rada na području boli u palijativnoj medicini.
(2) Sekcija za bol djeluje u skladu s ciljevima i zadacima Hrvatskog društva za hospicij i palijativnu skrb (u daljnjem tekstu HDH/PS-a) Hrvatskog liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: HLZ-a).

Članak 2.

Stručno društvo ima naziv:

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO DRUŠTVO ZA HOSPICIJ I PALIJATIVNU SKRB
SEKCIJA ZA BOL U PALIJATIVNOJ MEDICINI

ili na engleskom jeziku:

CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION,
CROATIAN SOCIETY FOR HOSPICE AND PALLIATIVE CARE.
SECTION FOR PAIN IN PALLIATIVE CARE

Članak 3.

Sjedište Sekcije za bol je u Zagrebu, Šubićeva 9.

Članak 4.

(1) Sekcija za bol ima pečat četvrtasta oblika, sljedećeg sadržaja:

  • u gornjem redu:

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

  • u drugom redu:

HRVATSKO DRUŠTVO ZA HOSPICIJ I PALIJATIVNU SKRB

  • u trećem redu

SEKCIJA ZA BOL U PALIJATIVNOJ MEDICINI

  • ili na engleskom jeziku:

CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION,

CROATIAN SOCIETY FOR HOSPICE AND PALLIATIVE CARE.

SECTION FOR PAIN IN PALLIATIVE CARE

(2) Ispod naslova može stajati adresa tajništva.

(3) Sekcija može imati svoj znak.

(4) Znak Sekcije može biti sastavni dio pečata.

Članak 5.

(1) Rad Sekcije za bol uređen je Statutom HLZ-a i drugim aktima HLZ-a, Pravilnikom HDH/PS-a te ovim Pravilnikom.
(2) Ako to zahtijevaju pravila međunarodnih udruga kojih je ova Sekcija za bol član, djelovanje Sekcije urediti će se u skladu s tim pravilima, uz suglasnost GO-a HLZ-a.
(3) Sekcija za bol može biti član odgovarajućih međunarodnih asocijacija, kao predstavnik HLZ-a i HDH/PS-a na području svoje djelatnosti.
(4) Sekcija za bol upisuje se u popis sekcija HLZ-a pod brojem ________za godinu 2009.  i u popis sekcija HDH/PS-a pod brojem 1 za godinu 2009.

II. ZADACI

Članak 6.

Zadaci su Sekcije za bol:

1.   trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja,
2.   suradnja sa stručnim znanstvenim i nastavnim organizacijama,
3.   predstavljanje struke u tijelima HLZ-a i HDH/PS-a
4.   suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a i sekcijama HDH/PS-a na područjima od zajedničkog interesa,
5.   predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke,
6.   suradnja sa srodnim sekcijama i znanstvenim društvima i sekcija drugih zemalja,
7.   predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim međunarodnim društvima,
8.   unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva,
9.   njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima,
11. praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite bolesnika.
12. davanje stručnih mišljenja i ekspertiza
13. predlaganje znanstvenih projekata

III. ČLANSTVO

Članak 7.

(1) Članstvo u Sekciji za bol može biti redovno, pridruženo i začasno.
(2) Redovnim članom Sekcije za bol može postati liječnik, član HLZ-a i HDH/PS-a.
(3) Pridruženi članovi mogu biti visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i znanstveni djelatnici koji nisu liječnici, a djeluju na području djelovanja Sekcije za bol, u zdravstvenoj djelatnosti ili su znanstvenici iz područja medicine.
(4) Pridruženi članovi imaju sva prava i dužnosti, ali ne mogu biti birani za predsjednika.
(5) Začasnim članom Sekcije za bol može postati zdravstveni i znanstveni djelatnik, građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je zaslužan za razvoj znanstvene misli i stručne djelatnosti iz područja djelovanja Sekcije za bol..
(6) Redovne i pridružene članove izabire upravni odbor Sekcije za bol, a začasne Skupština Sekcije za bol..
(7) O izboru začasnih članova obavješćuju Glavni odbor HLZ-a i HDH/PS-a, koji ih potvrđuje

Članak 8.

Članstvo u Sekciji za bol prestaje:

(1) istupanjem iz članstva po vlastitoj želji ili smrću,
(2) prestankom članstva u HLZ-u i HDH/PS-u
(3) neplaćanjem članarine Društvu najmanje tijekom jedne godine, a nakon pisane opomene, ako je članarina u Stručnom društvu određena.

Članak 9.

Prava i dužnosti članova jesu:

(1)   pridržavati se načela medicinske etike i deontologije te svojim postupcima i radom ne narušavati ugled Sekcije za bol HDH/PS-a, HLZ-a i liječničkog poziva,(2)   razvijati i usavršavati svoje znanje,
(3)   objavljivati svoje znanstvene i stručne radove u publikacijama Sekcije za bol, HDH/PS-a i HLZ-a,
(4)   birati i biti biran u tijela Sekcije za bol,,
(5)   davati prijedloge i primjedbe na rad Sekcije za bol, HDH/PS-a i njegovih tijela,
(6)   podnositi žalbe i prigovore u slučajevima predviđenima ovim Pravilnikom, PravilnikomHDH/PS-a i Statutom HLZ-a,
(7)   pravo je članova da Sekcija za bol štiti njihov moralni ugled i materijalni položaj,
(8)   dužnost redovitog plaćanja članarine HLZ-u i HDH/PS-u ako je članarina određena,
(9)   koristiti se olakšicama na skupovima u organizaciji HDH/PS-a ili HLZ-a,
(10) učlanjivati se u međunarodna i inozemna medicinska društva sa svim pravima i dužnostima koja iz toga proistječu.

IV. TIJELA SEKCIJE ZA BOL

Članak 10.

Tijela Sekcije za bol jesu:

1. Skupština,
2. Upravni odbor,
3. predsjednik,
4. tajnik,
5. rizničar,
6. ogranci,
7. povjerenstva ili radne grupe

Skupština

Članak 11.

Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u godini.

Izborna Skupština Sekcije za bol održava se obvezno svake četvrte godine uoči izborne Skupštine HDH/PS  i HLZ-a.

Skupštinu saziva predsjednik Sekcije za bol na temelju odluke Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluku o sazivanju Skupštine na vlastitu inicijativu, te ako to zatraži najmanje 20% članova ili Glavni odbor Sekcije za bol

Odluku o sazivanju Skupštine Upravni odbor mora donijeti najkasnije trideset dana nakon prijma pisanog zahtjeva.

Predsjednik Sekcije mora dostaviti pozive za Skupštinu najmanje 15 dana prije održavanja.

Članak 12.

(1) Skupštinu Sekcije za bol čine svi članovi sekcije.

(2) Skupština donosi pravovaljane odluke ako je prisutna natpolovična većina ukupnog broja članova.

(3) Mandat članova traje 4 (četiri) godine.

Članak 13.

Skupšina Sekcije za bol saziva se i vodi prema Pravilniku o radu Skupštine HLZ-a.

Članak 14.

Skupština Sekcije za bol obavlja slijedeće poslove

(1)  donosi Pravilnik o radu Sekcije za bol,
(2)  bira i razrješava Upravni odbor Sekcije za bol,
(3)  bira predsjednika Sekcije za bol,
(4)  donosi planove i program rada Sekcije za bol,
(5)  donosi financijske planove Sekcije za bol,
(6)  odlučuje o izvješćima Upravnog odbora Sekcije za bol,
(7)  raspravlja i odlučuje i o svim ostalim pitanjima koja su stavljena na dnevni red u okvirima svoje ovlasti prema Statutu HLZ-a, Pravilniku HDH/PS-a  i ovom Pravilniku,
(8)  izabire začasne članove Sekcije
(9) odlučuje o prestanku članstva u Sekciji, a na prijedlog Upravnog odbora Sekcije

Upravni odbor

Članak 15.

Upravni odbor Sekcije za bol obavlja slijedeće poslove:

(1)   izvršava odluke Skupštine,
(2)   organizira svekoliki rad na provođenju zadataka Sekcije za bol iz članka 6. ovog Pravilnika,
(3)   odlučuje o primitku redovnih i pridruženih članova Sekcije za bol, osniva svoja povjerenstva, odnosno radne grupe i imenuje njihove članove,
(4)   imenuje izaslanike u druga stručna društva  i sekcije HLZ-a s mandatom do prve Skupštine,
(5)   imenuje izaslanika u Stručni savjet HLZ-a u skladu s člankom 30. Statuta HLZ-a,
(6)   predlaže kandidate za dodjelu odličja HLZ-a,
(7)   predlaže kandidate za izbor u članstvo Akademije medicinskih znanosti Hrvatske,
(8)   vodi administrativno i financijsko poslovanje Sekcije za bol,
(9)   podnosi izvješće o radu Skupštini Sekcije za bol i tijelima HLZ-a,
(10) angažira se u stjecanju materijalnih sredstava za rad Sekcije za bol,
(11) djeluje i odlučuje i o ostalim pitanjima iz područja svoje ovlasti u okvirima dobivenih ovlaštenja od Skupštine Sekcije za bol, odredbi ovoga Pravilnika i Statuta HLZ-a.

Članak 16.

(1)   Upravni odbor Sekcije za bol ima najmanje 3 (tri) člana.

(2)   U Upravni se odbor mogu kooptirati i drugi članovi Sekcije za bol, ali njihov ukupni broj mora biti manji od broja izabranih članova.

(3)   Upravni odbor radi na sjednicama.

(4)   Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik Sekcije za bol.

(5)   Upravni odbor čine: predsjednik,tajnik i rizničar te članovi izabrani na zasjedanju Skupštine Sekcije za bol.

(6)   Članovi Upravnog odbora Sekcije za bol biraju između sebe predsjednika, tajnika i rizničara

(7)   Kandidate za članove Upravnog odbora,  predlažu članovi Sekcije za bol između sebe.

(8)   Mandat članova Upravnog odbora, predsjednika, tajnik i rizničara Sekcije za bol traje četiri godine ili do izbora na izbornoj Skupštini sekcije

(9)   Sekcija za bol HDH/PS-a koje počinje s radom u vremenu između dviju izbornih Skupština HDH/PS-a bira svoja tijela kojima mandat traje do prve izborne Skupštine HDH/PS-a.

(10)  Predsjednik, tajnik i rizničar može biti biran najviše dva puta uzastopce.

Predsjednik Sekcije za bol

Članak 17.

(1) Predsjednik Sekcije za bol zastupa i predstavlja Sekciju za bol.

(2)  Predsjednik Sekcije za bol odgovoran je za zakonitost rada Sekcije, a za svoj rad odgovoran je Skupštini Sekcije i predsjednicime HDH/PS i HLZ-a.

(3)  Predsjednik Sekcije za bol obavlja ove poslove:

1.   saziva sjednice Upravnog odbora,
2.   organizira i vodi stručni i znanstveni rad Sekcije za bol,
3.   brine se o izvršavanju odluka Skupštine sekcije,
4.   zajedno s tajnikom potpisuje dokumentaciju Sekcije.
5.  obvezan je najmanje jedanput u godini, a najkasnije do 31. siječnja tekuće godine podnijeti pisano izvješće o cjelokupnom aktivnom radu i poslovanju Sekcije na zasjedanju Skupštine Sekcije, a pisano izvješće predsjedniku HDH/PS-a.

(4)   U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje tajnik Sekcije, a u slučaju njegove spriječenosti, rizničar.

Tajnik

Članak 18.

(1) Tajnik Sekcije za bol vodi tajništvo, a posebno obavlja ove poslove:

1.   brine se za uredno poslovanje administracije,
2.   čuva arhivu,
3.   sastavlja tajnički izvještaj za Skupštinu Sekcije,
4.   uz predsjednika, potpisuje dokumentaciju,
5.   brine se o sjednicama Upravnog odbora,
6.   sakuplja i sređuje izvješća ogranaka,
7.   obavlja i druge dužnost koje mu povjeravaju predsjednik i Upravni odbor.

(2) U slučajevima spriječenosti, tajnika zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Sekcije.
(3) Nakon isteka mandata tajnik je dužan obaviti primopredaju pisane dokumentacije i svekolike korespondencije kojom raspolaže novoimenovanom tajniku, ili predsjedniku Sekcije, ako tajnik nije imenovan.

Rizničar

Članak 19.

Rizničar obavlja ove poslove:

(1)  rukovodi financijskim poslovanjem,
(2)  brine se za naplatu članarine, ako je članarina određena,
(3)  brine se za vođenje financijske dokumentacije,
(4)  podnosi Skupštini Sekcije izvješće o financijskom poslovanju,
(5)  izrađuje prijedlog financijskoga plana.

Ogranci

Članak 20.

1.  Ogranak je stručno tijelo, koje osniva Sekcije na vlastitu inicijativu ili na prijedlog podružnice HDH/PS-a.

2.  Uvjet za osnivanje ogranka jest da okuplja najmanje 10 članova.

3.  Ogranak osniva Upravni odbor Sekcije za bol.

4.  Ogranak nosi naziv Sekcije za bol, naziv ogranka i naziv mjesta u kojem je sjedište ogranka.

5.  Radom ogranka upravlja Upravni odbor, koji se sastoji od najmanje tri člana, a biraju ga članovi ogranka.

6.  Mandat Upravnog odbora ogranka traje četiri godine.

7.  Članovi Upravnog odbora ogranka biraju između sebe predsjednika, tajnika i rizničara.

8.  Rad ogranka  reguliran je odredbama ovoga Pravilnika, Pravilnikom o radu Podružnice koja predlaže njegovo osnivanje i Statutom HLZ-a.

Povjerenstva i radne grupe

Članak 21.

(1)  U svrhu uspješnijeg i pravodobnog razmatranja pitanja iz djelokruga Sekcije, Upravni odbor sekcije može osnovati odgovarajuća povjerenstva i radne grupe.

(2)  Povjerenstva i radne grupe podnose mišljenja i prijedloge Upravnom odboru.

(3)  Povjerenstva i radne grupe sastoje se od najmanje tri člana.

(4)  Povjerenstva i radne grupe mogu biti stalne ili posebno osnovane za rješavanje pojedinog pitanja.

(5)  Trajanje mandata članova stalnih povjerenstava odnosno radnih grupa određuje Upravni odbor Sekcij

(6)  Predsjednika povjerenstva, odnosno radne grupe bira Upravni odbor sekcije.

Članak 22.

(1) Sekcija za bol prestaje postojati:

1. kada to odluči dvotrećinska većina svih izaslanika Skupštine Sekcije za bol,
2. odlukom Skupštine Sekcije za bol, a na prijedlog Glavnog odbora Sekcije za bol ako su ispunjeni uvjeti iz točaka    2.-4. članka 36. Statuta HLZ-a.

(2) Odluku o kriterijima za ocjenu aktivnosti Sekcije donosi Glavni odbor HDH/PS-a.

(3) Imovinu kojom je raspolagala Sekcija za bol, do osnutka nove sekcije, preuzima na čuvanje i njome upravlja Glavni odbor HDH/PS-a.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Ovaj Pravilnik donijela je Skupština Sekcije za bol na svojoj Osnivačkoj sjednici od 10. siječnja 2009. godine, a potvrdio ga je Upravni odbor HDH/PS-a na sjednici od 28. Travnja 2009. godine..

(2)  Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana donošenja.

 

Predsjednik Sekcije za bol u palijativnoj medicini

Dr. Zoran Lončar

(Visited 19 times, 1 visits today)