Pravilnik HDHPS

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

PRAVILNIK

O RADU HRVATSKOG DRUŠTVA ZA HOSPICIJ I PALIJATIVNU SKRB

HRVATSKOGA LIJEČNIČKOG ZBORA

 

Zagreb, siječanj 2009.

 

 

Na temelju članka 35. Statuta Hrvatskoga liječničkog zbora, Skupština Hrvatskog društva za hospicij i palijativnu skrb Hrvatskoga liječničkog zbora na sjednici održanoj 10. siječnja 2009. godine donijela je

 

PRAVILNIK O RADU

Hrvatskog društva za hospicij i palijativnu skrb Hrvatskog liječničkog zbora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Hrvatsko društvo za hospicij i palijativnu skrb  tijelo je Hrvatskoga liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: Stručno društvo) koje članovi osnivaju radi stručnog i znanstvenog rada na području palijativne medicine.

2) Stručno društvo djeluje u skladu s ciljevima i zadacima Hrvatskoga liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: HLZ-a).

Članak 2.

Stručno društvo ima naziv:

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

HRVATSKO DRUŠTVO ZA HOSPICIJ I PALIJATIVNU SKRB

ili na engleskom jeziku:

CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION,

CROATIAN SOCIETY FOR HOSPICE AND PALLIATIVE CARE. 

Članak 3.

Sjedište Stručnoga društva je u Zagrebu, Šubićeva 9. 

Članak 4.

1) Stručno društvo ima pečat četvrtasta oblika, sljedećeg sadržaja:

  • u gornjem redu:

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

  • u donjem redu:

HRVATSKO DRUŠTVO ZA HOSPICIJ I PALIJATIVNU SKRB 

  • ili na engleskom jeziku:

CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION,
CROATIAN SOCIETY FOR HOSPICE AND PALLIATIVE CARE. 

1)   Ispod naslova može stajati adresa tajništva.
2)   Stručno društvo ima svoj znak.
3)   Znak Stručnoga društva može biti sastavni dio pečata.
4)   Znak Stručnog društva je sastavljen od globusa i golubice u uzlijetanju. Po globusu su iscrtani meridijani i paralele te otvorena vratašca kroz koja je uzletjela golubica.

Znak je uokviren pravokutnim okvirom sa kraćim vodoravnim i dužim okomitim stranicama u omjeru 1:2. Znak je zaštićen autorskim pravom u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Članak 5.

1) Rad Stručnog društva uređen je Statutom HLZ-a i drugim aktima HLZ-a, te ovim Pravilnikom.
2) Ako to zahtijevaju pravila međunarodnih udruga kojih je ovo Stručno društvo član, djelovanje Stručnog društva urediti će se u skladu s tim pravilima, uz suglasnost GO-a HLZ-a.
3) Stručno društvo može biti član odgovarajućih međunarodnih asocijacija, kao predstavnik HLZ-a na području svoje djelatnosti.
4) Stručno društvo upisano je u popis stručnih društava HLZ-a pod brojem ____za godinu 2009.

II. ZADACI

Članak 6.

Zadaci Stručnog društva:

1)   trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja,
2)   suradnja sa stručnim znanstvenim i nastavnim organizacijama,
3)   predstavljanje struke u tijelima HLZ-a,
4)   suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajedničkog interesa,
5)   predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke,
6)   suradnja sa srodnim stručnim i znanstvenim društvima drugih zemalja,
7)   predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim međunarodnim društvima,
8)   unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva,
9)   njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima,
10) praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite bolesnika.
11) davanje stručnih mišljenja i ekspertiza
12) predlaganje znanstvenih projekata

III. ČLANSTVO

Članak 7.

1) Članstvo u Stručnom društvu može biti redovno, pridruženo i začasno.

1. Redovnim članom Stručnoga društva može postati liječnik, član HLZ-a.

2. Pridruženi članovi mogu biti visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i znanstveni djelatnici koji nisu liječnici, a djeluju na području djelovanja Stručnoga društva, u zdravstvenoj djelatnosti ili su znanstvenici iz područja medicine. Pridruženi članovi imaju sva prava i dužnosti, ali ne mogu biti birani za predsjednika i prvog dopredsjednika.

3. Začasnim članom Stručnog društva može postati zdravstveni i znanstveni djelatnik, građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je zaslužan za razvoj znanstvene misli i stručne djelatnosti iz područja djelovanja Društva.

Redovne i pridružene članove izabire upravni odbor Stručnog društva, a začasne Skupština Stručnoga društva.
O izboru začasnih članova obavješćuju Glavni odbor HLZ-a, koji ih potvrđuje

Članak 8.

Članstvo u Stručnom društvu prestaje:

1) istupanjem iz članstva po vlastitoj želji ili smrću,
2) prestankom članstva u HLZ-u,
3) neplaćanjem članarine Društvu najmanje tijekom jedne godine, a nakon pisane opomene, ako je članarina u Stručnom društvu određena.

Članak 9.

Prava i dužnosti članova jesu:

1)   pridržavati se načela medicinske etike i deontologije te svojim postupcima i radom ne narušavati ugled Stručnog društva, HLZ-a i liječničkog poziva,
2)   razvijati i usavršavati svoje znanje,
3)   objavljivati svoje znanstvene i stručne radove u publikacijama Stručnog društva i HLZ-a,
4)   birati i biti biran u tijela Stručnoga društva,
5)   davati prijedloge i primjedbe na rad Stručnog društva i njegovih tijela,
6)   podnositi žalbe i prigovore u slučajevima predviđenima ovim Pravilnikom i Statutom HLZ-a,
7)   pravo je članova da Stručno društvo štiti njihov moralni ugled i materijalni položaj,
8)   dužnost redovitog plaćanja članarine HLZ-u i Stručnom društvu ako je članarina određena,
9)   koristiti se olakšicama na skupovima u organizaciji Stručnoga društva ili HLZ-a,
10) učlanjivati se u međunarodna i inozemna medicinska društva sa svim pravima i dužnostima koja iz toga proistječu.

IV. TIJELA DRUŠTVA

Članak 10.

Tijela Stručnog društva jesu:

1)   skupština,
2)   upravni odbor,
3)   predsjednik,
4)   počasni predsjednik
5)   I dopredsjednik
6)   II dopredsjednik
7)   tajnik,
8)   rizničar,
9)   ogranci,
10) sekcije,
11) povjerenstva ili radne grupe

Skupština

Članak 11.

 

1)  Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u godini.

2)  Izborna Skupština Stručnog društva održava se obvezno svake četvrte godine uoči izborne Skupštine HLZ-a.

3)  Skupštinu saziva predsjednik Stručnog društva na temelju odluke Upravnog odbora.

4)  Upravni odbor donosi odluku o sazivanju Skupštine na vlastitu inicijativu, te ako to zatraži najmanje 20% članova ili najmanje dva ogranka Stručnog društva ili Glavni odbor HLZ-a.

5)  Odluku o sazivanju Skupštine Upravni odbor mora donijeti najkasnije trideset dana nakon prijma pisanog zahtjeva.

6)  Predsjednik Stručnog društva mora dostaviti pozive za Skupštinu najmanje 15 dana prije održavanja.

Članak 12.

1)  Skupštinu Stručnoga društva čine svi njegovi članovi.

2)  Ako Stručno društvo ima više od 100 članova, Skupštinu čine izaslanici.

3)  Broj izaslanika Skupštine utvrđuje Upravni odbor Stručnoga društva tako da jedan izaslanik dolazi na svakih 4 (četiri) člana Stručnoga društva.

4)  Broj izaslanika Skupštine ne može biti manji od 25.

5)  Skupština donosi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje natpolovična većina ukupnoga broja članova, odnosno izaslanika.

6)  Mandat izaslanika traje 4 godine.

Članak 13.

Skupština se saziva i vodi prema Pravilniku o radu Skupštine HLZ-a.

Članak 14.

Skupština Stručnog društva obavlja ove poslove:

1)   donosi Pravilnik o radu Stručnoga društva,
2)   bira i razrješava Upravni odbor,
3)   bira predsjednika i prvog dopredsjednika Stručnoga društva,
4)   proglašava počasnog predsjednika na temelju prijedloga Inicijativnog odbora i uz suglasnost upravnog odbora Stručnog društva
5)   odlučuje o osnivanju ogranaka i sekcija Stručnoga društva,
6)   donosi planove i program rada Stručnoga društva,
7)   donosi financijske planove Stručnoga društva,
8)   odlučuje o izvješćima Upravnog odbora i ostalih tijela Stručnoga društva,
9)   raspravlja i odlučuje i o svim ostalim pitanjima koja su stavljena na dnevni red u okvirima svoje ovlasti prema Statutu HLZ-a i ovom Pravilniku,
10) izabire začasne članove Stručnoga društva
11) odlučuje o prestanku članstva u Stručnome društvu, a na prijedlog Upravnog odbora Stručnoga društva.

Upravni odbor

Članak 15.

Upravni odbor obavlja ove poslove:

1)   izvršava odluke Skupštine,
2)   organizira svekoliki rad na provođenju zadataka Stručnoga društva iz članka 6. ovog Pravilnika,
3)   odlučuje o primitku redovnih i pridruženih članova Stručnog društva, osniva svoja povjerenstva, odnosno radne grupe i imenuje njihove članove,
4)   imenuje izaslanike u druga stručna društva HLZ-a s mandatom do prve Skupštine,
5)   imenuje izaslanika u Stručni savjet HLZ-a u skladu s člankom 30. Statuta HLZ-a,
6)   predlaže kandidate za dodjelu odličja HLZ-a,
7)   predlaže kandidate za izbor u članstvo Akademije medicinskih znanosti Hrvatske,
8)   vodi administrativno i financijsko poslovanje Stručnoga društva,
9)   podnosi izvješće o radu Skupštini Stručnog društva i tijelima HLZ-a,
10) angažira se u stjecanju materijalnih sredstava za rad Stručnoga društva,
11) djeluje i odlučuje i o ostalim pitanjima iz područja svoje ovlasti u okvirima dobivenih ovlaštenja od Skupštine Stručnog društva, odredbi ovoga Pravilnika i Statuta HLZ-a.

Članak 16.

1)   Upravni odbor ima najmanje 5 članova.

2)   U Upravni se odbor mogu kooptirati i drugi članovi Stručnoga društva, ali njihov ukupni broj mora biti manji od broja izabranih članova. 

3)   Upravni odbor radi na sjednicama.

4)   Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik Stručnoga društva.

5)   Upravni odbor čine: predsjednik, prvi i drugi dopredsjednik, počasni predsjednik, predsjednici ogranaka i sekcija Stručnog društva, tajnik te članovi izabrani na zasjedanju Skupštine Stručnoga društva.

6)   Upravni odbor medu svojim članovima izabire drugog dopredsjednika i rizničara, a tajnika Stručnoga društva imenuje na prijedlog predsjednika Stručnog društva iz redova ukupnoga članstva.

7)   Kandidate za članove Upravnog odbora, za predsjednika i dopredsjednika Stručnoga društva predlažu članovi Stručnog društva između sebe.

8)   Mandat predsjednika, dopredsjednika i tajnika Stručnog društva traje četiri godine ili do izbora na izbornoj Skupštini društva.

9)   Stručno društvo HLZ-a koje počinje s radom u vremenu između dviju izbornih Skupština HLZ-a bira svoja tijela kojima mandat traje do prve izborne Skupštine HLZ-a.

10) Predsjednik, prvi dopredsjednik i tajnik mogu biti birani najviše dva puta uzastopce.

Predsjednik Stručnoga društva

Članak 17.

1) Predsjednik Stručnoga društva zastupa i predstavlja Stručno društvo.
2) Predsjednik Stručnog društva odgovoran je za zakonitost rada Stručnog društva,
3) Predsjednik Stručnog društva za svoj rad odgovoran je Skupštini Stručnog društva i predsjedniku HLZ-a.

Članak 18.

Poslovi Predsjednika Stručnog društva

1.  saziva sjednice Upravnog odbora,
2.  organizira i vodi stručni i znanstveni rad Stručnog društva,
3.  brine se o izvršavanju odluka Skupštine,
4.  zajedno s tajnikom potpisuje dokumentaciju Stručnog društva.
5.  obvezan je najmanje jedanput u godini, a najkasnije do 31. siječnja tekuće godine podnijeti pisano izvješće o cjelokupnom aktivnom radu i poslovanju Stručnoga društva na zasjedanju Skupštine Stručnoga društva, a pisano izvješće predsjedniku HLZ-a.

U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje prvi dopredsjednik Stručnoga društva, a u slučaju njegove spriječenosti, drugi dopredsjednik.

Počasni predsjednik Stručnog društva

Članak 19.

1.  Počasni predsjednik, uz predsjednika Stručnog društva predstavlja i zastupa Stručno društvo,
2.  Počasni predsjednik, uz  predsjednika Stručnog društva organizira i vodi stručni i znanstveni rad Stručnog društva,
4.  Počasnog predsjednika proglašava Skupština Stručnog društva na prijedlog Inicijativnog odbora doživotno.
5.  Počasni predsjednik član je upravnog odbora Stručnog društva.

Tajnik

Članak 20.

1) Tajnik Stručnoga društva vodi tajništvo, a posebno obavlja ove poslove:

1.   brine se za uredno poslovanje administracije,
2.   čuva arhivu,
3.   sastavlja tajnički izvještaj za Skupštinu Stručnoga društva,
4.   uz predsjednika, potpisuje dokumentaciju,
5.   brine se o sjednicama Upravnog odbora,
6.   sakuplja i sređuje izvješća ogranaka,
7.   obavlja i druge dužnost koje mu povjeravaju predsjednik i Upravni odbor.

2) U slučajevima spriječenosti, tajnika zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Stručnoga društva.

3) Nakon isteka mandata tajnik je dužan obaviti primopredaju pisane dokumentacije i svekolike korespondencije kojom raspolaže novoimenovanom tajniku, ili predsjedniku Stručnoga društva, ako tajnik nije imenovan.

Rizničar

Članak 21.

Rizničar obavlja ove poslove:

1)  rukovodi financijskim poslovanjem,
2)  brine se za naplatu članarine, ako je članarina određena,
3)  brine se za vođenje financijske dokumentacije,
4)  podnosi Skupštini Stručnoga društva izvješće o financijskom poslovanju,
5)  izrađuje prijedlog financijskoga plana.

Ogranci

Članak 22.

1. Ogranak je stručno tijelo, koje osniva Stručno društvo na vlastitu inicijativu ili na prijedlog podružnice HLZ-a.

2. Uvjet za osnivanje ogranka jest da okuplja najmanje 10 članova.

3. Ogranak osniva Upravni odbor Stručnoga društva.

4. Ogranak nosi naziv Stručnoga društva, naziv ogranka i naziv mjesta u kojem je sjedište ogranka.

5. Radom ogranka upravlja Upravni odbor, koji se sastoji od najmanje tri člana, a biraju ga članovi ogranka.

6. Mandat Upravnog odbora ogranka traje četiri godine.

7. Članovi Upravnog odbora ogranka biraju između sebe predsjednika, tajnika i rizničara.

8. Rad ogranka  reguliran je odredbama ovoga Pravilnika, Pravilnikom o radu Podružnice koja predlaže njegovo osnivanje i Statutom HLZ-a.

Sekcije

Članak 23.

1) Sekcije Stručnoga društva mogu se osnovati za pojedina uža područja znanstvenog i stručnog djelovanja iz djelokruga Stručnog društva.

2) Sekcije se osnivaju na prijedlog najmanje 10 članova Stručnoga društva.

3) O osnivanju sekcije odlučuje Skupština Stručnoga društva.

4) Sekcija nosi naziv Stručnoga društva s podnazivom sekcije.

5) Radom sekcije upravlja Upravni odbor od najmanje tri člana, koje biraju članovi sekcije

6) Članovi Upravnog odbora biraju između sebe predsjednika, tajnika i rizničara Sekcije Stručnoga društva.

7)  Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, odnosno do izborne skupštine, a vezan je uz mandat članova Skupštine Stručnoga društva.

8) Rad sekcije reguliran je odredbama ovoga Pravilnika, Pravilnika o radu Podružnice i Statutom HLZ-a.

Povjerenstva i radne grupe

Članak 24.

1) U svrhu uspješnijeg i pravodobnog razmatranja pitanja iz djelatnosti Stručnoga društva, Upravni odbor Stručnoga društva može osnovati odgovarajuća povjerenstva i radne grupe.

2) Povjerenstva i radne grupe podnose mišljenja i prijedloge Upravnom odboru.

3) Povjerenstva i radne grupe sastoje se od najmanje tri člana.

4) Povjerenstva i radne grupe mogu biti stalne ili posebno osnovane za rješavanje pojedinog pitanja.

5) Trajanje mandata članova stalnih povjerenstava odnosno radnih grupa određuje Upravni odbor Stručnoga društva.

6) Predsjednika povjerenstva, odnosno radne grupe bira Upravni odbor.

Članak 25.

1)  Stručno društvo prestaje postojati:

  • 1. kada to odluči dvotrećinska većina svih izaslanika Skupštine Stručnoga društva,
  • 2. ako u članstvu Stručnoga društva ostane manje od 10 članova HLZ-a,
  • 3. odlukom Skupštine HLZ-a na prijedlog Glavnog odbora HLZ-a, ako su ispunjeni uvjeti iz točaka 2.-4. članka 36. Statuta HLZ-a.

2)  Odluku o kriterijima za ocjenu aktivnosti stručnog društva donosi Glavni odbor HLZ-a.

3) Imovinu kojom je raspolagalo Stručno društvo, do osnutka novoga društva, preuzima na čuvanje i njome upravlja Glavni odbor HLZ-a.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

1) Ovaj Pravilnik donijela je Skupština Stručnoga društva na svojoj sjednici od 10. siječnja 2009. godine, a potvrdio ga je Glavni odbor HLZ-a na sjednici od __________________.

2) Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana donošenja.

 

Predsjednik Stručnog društva

Dr.sc.Marijana Braš, dr.med.

(Visited 5 times, 1 visits today)