Zapisnik UO 09.03.09

Hrvatsko društvo za hospicij/palijativnu skrb HLZa

Upravni odbor

Zagreb, 9. ožujka 2009.

Z A P I S N I K

Upravnog odbora HDHPS, HLZ-a održanog 09.3.09. u Zagrebu

Prisutni članovi UO: dr.Braš, dr. Grubić-Jakopčević, dr. Jušić, dr.Kraljević, dr Lončar, dr. Vučevac

Dnevni red upravnog odbora:

 • 1. Usvajanje zapisnika sa sastanka UO održanog 10.1.2009. godine
 • 2. Izvješće sa godišnje skupštine HLZ-a
 • 3. Članstvo (punopravno/pridruženo) HDHPS
 • 4. Članstvo u EAPC-u
 • 5. Odjeci izborne skupštine,
 • 6. Pravni dokumenti društva
 • 7. Podružnice i Sekcije društva
 • 8. Izrada web stranice društva www.palijativa.org
 • 9. Organizacija sastanka: „REZULTATI TEMPUS PROJEKTA PPMP I BUDUĆNOST PALIJATIVNE MEDICINE U HRVATSKOJ”
 • 10. Edukacija (stručni sastanci, simpoziji)
 • 11. Sudjelovanje na kongresu EAPC-a (Beč)
 • 12. Sudjelovanje na ostalim međunarodnim skupovima (WIP, IASP, EFIC)
 • 13. Rasprava vezana uz inicijativu za zakon o eutanaziji u RH
 • 14. Razno

Prisutni članovi jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red sastanka UO.

Ad . 1.

Članovi UO, nakon uvida u zapisnik UO u starom sastavu iz prosinca 2008, zapisnik Izborne skupštine i UO u novom sastavu od 10. siječnja,  kao i zapisnik Osnivačke skupštine Sekcije za bol u palijativnoj medicini HDHPS, HLZ-a  i njegovog UO od 10. siječnja, jednoglasno su usvojili navedene.

Predsjednica, Dr Braš je naglasila da je navedena dokumentacija ažurirana i predana u HLZ. Istaknula je da se 28. veljače održala Izborna skupština HLZ-a koja se sa aspekta Društva i Sekcije čekala poradi pitanja regulacije statusa pridruženih članova i ulaska Silvije Brikić i Stjepana Krajačića u UO. Naglašeno je i pitanje inkorporacije počasnog predsjednika, te pitanje autorizacije znaka Društva u Državnoj agenciji za zaštitu autorskih prava u postojeće pravne dokumente Društva a što je direktno ovisno o promjenama legislative na nivou HLZ-a.

Ad.2.

Počasna predsjednica, dr. Jušić, izvjestila je članove UO o Izbornoj skupštini HLZ-a kojoj je u veljači nazočila. Od dva kandidata (Metelko-Čepulić) za novog predsjednika HLZ-a izabran je dr. Metelko. U svezi godišnje članarine za HLZ, na istoj je sjednici odlučeno da ona iznosi 200 kuna. Članovi UO suglasili su se da se godišnja članarina za HDHPS ne mijenja te da za 2009. godinu iznosi 100 kuna za liječnike u radnom odnosu i 40 kuna za liječnike-umirovljenike.

Dr Braš izvjestila je o tijeku Izborne skupštine zagrebačke podružnice HLZ-a na kojoj je za predsjednika izabran dr Petrinović a za podpredsjednika dr Jukić.

Podvučen je stav novog predsjednika HLZ-a dr Metelka o većim ovlastima Društava pri HLZ-u u smislu formiranja kurikuluma fakulteta za pojedine specijalnosti i grane medicine, kao i njihovo aktivno sudjelovanje u odlučivanju o potrebnim vještinama i potrebnoj edukaciji za pojedine specijalnosti i specijalizacije.

Ad. 3.

Dr Braš naglasila je da je prije Izborne skupštine HDHPS u siječnju članstvo društva ažurirano te usklađeno sa članstvom prijavljenim pri HLZ-u što je bio i preduvjet legalnosti Izborne skupštine. Istaknuto je da članom društva može biti samo član HLZ-a, te je sukladno istom i postupano. Prema ažuriranom popisu društvo trenutno ima 65 punopravnih članova,12 pridruženih članova i 10 pristupnica novih potencijalnih članova. Nakon Izborne skupštine HLZa, godišnja članarina HLZ-a iznosi 200 kuna, a HDHPS 100 kuna (40 kuna za umirovljenike). Na sjednici UO HLZ-a odobren je prijedlog HDHPS o dozvoli upisa pridruženih članova u HLZ kao preduvjet članstva u HDHPS. Nakon ispunjavanja pristupnice, uplate članarine i priložene dvije fotografije, pridruženi članovi sa članstvom u HLZ-u postaju i članovi HDHPS.

Dr Braš predložila je i formiranje jedinstvenog broja za svakog člana Društva, izradu elektronske pristupnice u sklopu izrade web stranice.

Ad.4.

Po pitanju članstva u EAPC-u dr. Braš je istaknula da je potrebno uplatiti 60 Eura  jedinstvene članarine čime svi članovi HDHPS dobivaju beneficiju mogućnosti upisa u EAPC. Odlučeno je da se tajnici povjeri upis članova te da se dobiveni brojevi, članske iskaznice upute članovima HDHPS paralelno sa potvrdnicom o sudjelovanju na Izbornoj skupštini, uplatnicom za godišnju članarinu za 2009 i uputama o novoj web stranici.

Ad. 5.

Počasna predsjednica dr Jušić izvjestila je članove UO o Izvješću sa izborne skupštine koje je sastavila za časopis Medix. Još jednom je naglašeno da će se članovima Društva koji su prisustvovali Izbornoj skupštini uputiit potvrdnica, te priložiti zahvalnica, članski broj HDHPS-a, članski broj EAPC-a, te uplatnica za godišnju članarinu Društva za 2009.

Također je dogovoreno da se popis članstva proslijedi članovima UO.

Počasna predsjednica i predsjednica povjerenstva za palijativnu skrb, dr Jušić istaknula je pojavu povremenih samoinicijativnih neprimjernih djelovanja pojedinaca mimo HDHPS-a, UO, Predsjednice Društva i počasne predsjednice. Istaknut je primjer dr Kotnik koja se bez ikakvih ovlasti obraća službama Ministarstva zdravstva, nepoznato u čije ime…

UO je odlučio obavjestiti Ministarstvo zdravstva (ministra, državnog tajnika i načelnika u čije područje spada Palijativna medicina) o Izbornoj skupštini, članovima UO te pokrenuti pitanje izmjene sastava Povjerenstva za palijativnu skrb pri Ministarstvu, kako bi Povjerenstvo suficijentno moglo nastaviti sa radom. Također će Ministarstvo biti upozoreno na neprimjerenost bilo kakvih samoinicijativa mimo Društva i struke koju Društvo predstavlja.

Odluku upravnog odbora potpisati će predsjednica, počasna predsjednica i potpredsjednica društva.

Ad. 6.

Po pitanju pravnih dokumenata dr Lončar je rekao da se čekala Izborna skupština HLZ-a odnosno sastanak UO HLZ-a na kojima se odlučivalo i pitanje pridruženih članova i pitanje počasnog predsjednika koji do sada kao funkcija nije egzistirao.

Trenutkom odobrenja UO HLZ-a da se odobrava formiranje institucije počasnog predsjednika, odluka Izborne skupštine i UO o proglašenju dr Jušić počasnim članom stupa na snagu te se ista mora i ukomponirati u pravne akte Društva.

Također je naglašeno i pitanje autorizacije znaka Društva koji je zahtjev već unatrag par mjeseci predan Državnoj agenciji za autorizaciju.

Gore navedeno biti će integrirano u novi izmjenjeni Pravilnik društva.

Razmatran je i izgled novog memoranduma društva te nakon više mogućnosti usaglašen isti.

Predsjednica dr Braš postavila je pitanje mobilne telefonije i potrebe za još boljom povezanošću dužnosnika UO te je odlučeno da se na ime Društa uz suglasnost Predsjednika HLZ-a uplati (kupi) Flex tim opcija u T-mobilu ćime 4 mobitela dobivaju 4 člana UO. Predsjednica, počasna predsjednica, tajnica i blagajnik. Navedeni novi brojevi biti će dio novoizrađenog memoranduma dok će od ostalih članova na memorandumu biti istaknute njihove e-mail adrese.

Ad.7.

U sklopu Sekcije za bol prijavljen je projekt IASP u vrijednosti od 20.000 US dolara čija bi svrha ako se dobije bila promocija i edukacija po pitanju karcinomske boli.

Dr Braš izvjestila je članove UO o razgovoru sa dr Brkljačić predsjednicom riječke podružnice HDHPS, HLZ-a. Članovi UO suglasni su sa postojanjem i radom navedene podružnice ali je postavljeno pitanje statusa i potreba utvrđivanja istog. Dogovoreno je da se na slijedeću sjednicu UO Društva pozove i dr Brkljačić koja po svojoj funkciji pripada UO. Po pitanju statusa podružnice potrebno je utvrditi  da li je proveden pravno ispravan put formiranja podružnice kroz UO odnosno Skupštinu društva, te ukoliko nije potrebno je da se isti provede.

Ad.8.

Dr Braš izvjestila je o pokretanju izrade web stranice www. palijativa.org i to u dva akta. U prvo vrijeme to će biti stranica sa osnovnim podacima o Društvu, Članstvu, UO, Kalendarom događanja, Linkovima Sekcije za bol, Linkovima udruga ( Medius, Evropa Dona, Sve za nju) Linkovima farmaceutskih tvrtki budućih sponzora stranice, aktualnim stučnim dijelom (smjernicama), Pojmovnik-stručni termini, itd. U drugom aktu formirali bi se on line tečajeve, veza sa EAPC-om…

Usuglašena je potreba i hrvatske i engleske verzije.

Ad.9.

Dr Braš izvjestila je članove UO o razgovoru sa dr Stepan i dr Butković o organizaciji stručnog sastanka pod nazivom REZULTATI TEMPUS PROJEKTA PPMP I BUDUĆNOST PALIJATIVNE MEDICINE U HRVATSKOJ koji će se održati 20.3.09. u Velikoj predavaonici Klinike za dječje bolesti u Zagrebu a u organizaciji HDHPS, HLZ-a.

Članovima UO predočene su teme predavanja i predavači između ostalih koja je i počasna predsjednica dr Jušić.

Ad.10.

Počasna predsjednica, dr Jušić, izvjestila je članove UO o o organizaciji stručnog sastanka u organizaciji HDHPS,  HLZ-a 15.6. 09. u 17 sati u prostorijama HLZ-a u Šubićevoj.

Kao predavač najavljena je Emese Somogy Zalud gerijatar (USA, Hawai,Honolulu, Sveučilišni hospicij) a tema je struktura, normativi, financije i umrežavanje hospicija.

Kao drugi predavač najavljena je Susana Fehlen (Njemačka) sa temom o Hemran Josef Stiftung Stationares Hospisu u Erkelenzsu.

Prof Jušić govoriti će o modelu reforme zdravstva i socijalne politike.

Sukladno novim stavovima predsjednika HLZ-a o ulozi pojedinih Društava, Dr Braš naglasila je potrebu da se u sklopu HDHPS postave standardi o minimumu vještina koje moraju imati studenti od 1. do 5 godine medicine u komunikacijskim vještinama i sposobnostima priopćavanja loših vijesti. Naglašena je potreba ugrađivanja istog u nastavu na dva nivoa, na nivou predmeta za studente ( prof Gregurek), te na nivou modula o organizaciji HDHPS i nivou tečaja I kategorije za liječnike iza kojeg bi stala i Liječnička komora.

Ad.11.

Razmatrani su mogući i zainteresirani kandidati, članovi HDHPS za sudjelovanje na Kongresu u Beču u svibnju ove godine ( 7.-10.5.09.)

Ad.12.

Članovi UO obavješteni su o planiranju sudjelovanja na 5. World Congress of World Institut of Pain u NY, USA od 12.- 18. 3. 09.

Istakunta je i potreba transparentnijeg uključivanja članova u kongresne aktivnosti.

Ad,13.

Po pitanju aktualnih rasprava vezanih uz inicijativu za usvajanje zakona o eutanaziji, članovi UO usuglasili su potrebu javnog očitovanja HDHPS o navedenoj problematici kao i javnog očitovanja o nedavnim istupima nekih saborskih zastupnika o pitanjima eutanazije i opioidne terapije, ističući u medijima izražene stavove kao neprihvatljive i za HDHPS i za liječničku struku.

Ad.14.

Dogovoreno je da se zapisnik ovog UO dostavi članovima UO na uvid nakon čega će biti ažuriran i pohranjen u dokumentaciju Društva pri HLZ-u.

Također je prihvaćen prijedlog da se nakon što se članove društva pismeno na kućnu adresu obavjesti o rezultatima i odlukama UO uz dostavu potvrdnica, uplatnica za godišnju članarinu te identifikacijskih brojeva u HDHPS i u EAPC-u, sva buduća komunikacija obavlja putem elektronske pošte, pri čemu će se ih pozvati da dostave svoje elektronske adrese tajnici Maji Boban radi ažuriranja.

 

Zapisničar

Dr Lončar Zoran

Predsjednica HDHPS

dr.sc. Marijana Braš, dr. med.

(Visited 26 times, 1 visits today)